Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

’’Chipicao de Sarbatori” www.cora.ro

Campanie promoţională pentru persoane fizice

Desfasurata in perioada 06 decembrie – 06 ianuarie 2019

 

Articol 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

1.1.Campania promotionala “ Chipicao de Sarbatori(denumitǎ în continuare „Campania”) este organizată de Societatea CHIPITA ROMANIA SRL, cu sediul în Clinceni, Ilfov, Str. Drumul Mare nr 8, România, înregistratǎ la Registrul Comerţului Bucureşti cu numǎrul J23/399/2002 , CUI RO 11190423 (denumită în continuare “Organizator” sau „Chipita”).

1.2.Organizatorul va desfasura campania prin intermediul agentiei imputernicite Agentia Brandfest Advertising SRL. cu sediul social in România, Strada Aleea Mirea Mioara Luiza Nr.1 Bl. N22 Sc.2 Et.1 Ap.21 Sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6255/2009, cod de inregistrare fiscala RO 25605156, denumita in continuare ”Agentia”.

1.3.Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”), este finală si obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări sa intre în vigoare dupa anuntul în prealabil de prezentare a acestor modificări pe cora.ro si www.chipitapromo.ro

1.4.Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului, precum si pe pagina cora.ro si www.chipitapromo.ro.

1.5.Organizatorul poate verifica oricand masura in care o persoana respecta prezentul Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata sau ii sunt aduse la cunostinta: (a) incalcari sau nerespectari ale Regulamentului Oficial sau nerespectari ale conditiilor impuse pentru participarea in Campanie, sau (b) indicii de practici suspecte, ilicite, frauda, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip la adresa, imaginea sau reputatia Campaniei, Organizatorului, Agentiei sau a celorlalte parti implicate, Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea drepturilor, beneficiilor sau premiilor dupa caz, si/sau descalificarea Participantilor implicati, chiar castigatori. In toate cazurile in care exercita aceasta prerogativa, Organizatorul nu datoreaza nicio despagubire de orice natura sau plata persoanei descalificate.

1.6.Prezentul Regulament a fost agreat in totalitate cu societatea Romania Hypermarche SA, cu sediul social in  Bucuresti, Sector 3, Soseaua Dudesti – Pantelimon nr. 73-75, spatiul S1, incinta cora Pantelimon, 033092, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/38/2002, avand Codul Unic de Inregistrare 14374293, inclusiv avand in vedere folosirea numelui si a marcii cora in cadrul prezentului Regulament.

Articol 2. TEMEIUL LEGAL

2.1.Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articol 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

3.1.Campania promotionala este organizată şi se desfasoară pe teritoriul României, exclusiv pe website-ul cora.ro (denumit in continuare „Website-ul”) , in perioada 06 decembrie 2018 – 06 ianuarie 2019 (în continuare, „Perioada campaniei”).

3.2.După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei. In cazul aparitiei unor discrepante de orice natura intre prevederile prezentului Regulament Oficial si informatiile inscrise pe etichetele sau ambalajele Produselor participante la Campanie sau pe orice afise/bannere de orice natura dispuse in legatura cu aceasta Campanie, vor prevala in orice situatie dispozitiile prezentului Regulament Oficial, inclusiv dar fara a se limita la dispozitiile privind Perioada Campaniei.

3.3.    Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga Perioada a Campaniei pe site-ul www.chipitapromo.ro si pe www.cora.ro

Articol 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.Campania promoţională este deschisă tuturor clienţilor din cadrul magazinului online disponibil pe pagina web cora.ro , persoane fizice, care:

 • achiziţionează minim 2 produse Chipicao participante la Campanie conform art. 5, în Perioada Campaniei, mentionata in art 3,
 • sunt rezidente in Romania,
 • au implinita varsta de 18 ani la data inceperii concursului,
 • confirma ca au citit si au inteles prezentul Regulament Oficial si ca accepta in totalitate termenii si conditiile precizate de acesta.

4.2.Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajaţii Chipita Romania si angajaţii agenţiilor implicate, şi nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie). Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial, inclusiv in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

4.3.Se vor valida numai inscrierile participantilor care raspund corect indatoririlor din concurs si care ofera datele reale de identificare mentionate mai jos.

4.4.In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator, rezulta ca participarea la concurs a fost fraudata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs acesti participanti, de a retrage acestor participanti premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la Concurs pana la incheierea acesteia.

Articol 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1.Produsele participante la prezenta Campanie promotionala sunt Chipicao Mini Croissant, Chipicao Croisant, Chipicao biscuits si Chipicao Cake Bar, ce se regasesc in cadrul magazinului online www.cora.ro in limita stocurilor disponibile, denumite in continuare ,,Produse participante”.

 

 

Art. 6 – Premiul Campaniei

6.1. In cadrul Campaniei poate fi acordat, conform mecanismului descris in Art. 7 de mai jos, urmatorul premiu („Premiul acordat in cadrul Campaniei”): – Ceas inteligent

Valoarea estimativa a Premiului acordat in cadrul Campaniei :

Premiile care vor fi acordate in    cadrul Campaniei Numarul total al Premiilor acordate in cadrul Campaniei  in perioada 6 decembrie 2018, ora 21:00 –  06 ianuarie 2019, ora 00:00 Valoare

estimativa / buc

(RON) fara TVA

Total Valoare

estimativa / buc,

cu TVA (RON)

Ceas inteligent 5 207,00 256,00

 

6.2. Premiul oferit in cadrul Campaniei va fi acordat conform mecanismului descris la art. 7 din prezentul Regulament, in baza comenzilor online plasate in perioada 6 decembrie 2018, ora 21:00 – 06 ianuarie 2019, ora 24:00, pentru achizitionarea a cel putin 2 Produse Participante de pe www.cora.ro.

6.3. Pentru evitarea oricaror confuzii, Premiul acordat in cadrul Campaniei poate fi castigat doar urmand pasii:

Sa achizitioneze minim doua produse Participante, online de pe www.cora.ro, sa – si creeze un cont si sa inscrie numarul de pe factura fiscala pe www.chipitapromo.ro si poate castiga un ceas inteligent. Un Participant are dreptul la o singura inscriere prin website pentru aceeasi comanda facturata. Pentru o comanda facturata un participant are o singura sansa de castig indiferent de numarul produselor participante aflate pe comanda facturata. Daca se inscriu prin website de mai multe ori cu acelasi numar de comanda facturata nu se vor multiplica sansele de castig indiferent de numarul produselor participante care se afla pe factura.

6.4     Participantii  se pot inscrie in Campanie cu mai multe comenzi facturate care contin cel putin doua Produse participante, intrunind astfel conditia de participare Un Participant, identificat prin numarul de telefon, are dreptul la o inscriere pe zi, prin website.

6.5     Nu participa la Campanie comenzile facturate si anulate, intrucat conditia esentiala de participare la Campanie consta in achizitia respectivelor Produse participante.

 

6.6. Premiul acordat in cadrul Campaniei va fi acordat conform mecanismului descris la art. 7 din prezentul Regulament, in baza comenzilor emise.

6.7. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi implicat in disputele dintre participanti referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor Campaniei. Toate litigiile avand ca obiect dreptul de proprietate asupra premiilor Campaniei nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament. Din momentul in care castigatorii intra in posesia premiilor Campaniei, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea premiilor acordate. Garantia pentru produsele oferite drept premii va fi acordata in limitele si potrivit ceritificatului de garantie emis de catre producatorul acestora.

6.8. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, caz in care Regulamentul va fi modificat si adus la cunostinta participantilor in modalitatile indicate in art. 3, niciunul dintre produsele reprezentand premiile Campaniei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

 

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

7.1. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. a) sa achizitioneze minim doua (2) Produse Participante, astfel cum acestea sunt descrise la Art. 5 din prezentul Regulament, in Perioada Campaniei, asa cum este indicata in Art. 3;
 2. b) sa inregistreze numarul facturii fiscale pe site-ul chipitapromo.ro

7.2. Atentie! Fiecare Participant are obligatia de a pastra factura fiscala completa si in original pentru a  face dovada achizitiei celor 2 Produse Participante, astfel cum acestea sunt definite in art. 5 din prezentul Regulament, cu care Participantul respectiv se inscrie la Campanie, in vederea validarii sale drept castigator, pentru o perioada de cel putin trei (3) luni, termen care incepe sa curga de la data inceperii Campaniei.

7.3. In cadrul Campaniei se  vor extrage 5 castigatori, iar pentru acesti castigatori se vor extrage 2 rezerve. Extragerea se va face prin www.random.org. In cazul in care prima persoana desemnata castigator nu indeplineste criteriile necesare pentru primirea Premiului acordat in cadrul Campaniei, se va contacta prima rezerva, iar in cazul in care nici prima rezerva nu va indeplini criteriile necesare, se va trece la a doua rezerva. In cazul in care niciuna dintre persoanele extrase nu indeplineste conditiile pentru primirea Premiului acordat in cadrul Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul respectiv in cadrul Campaniei, acesta ramanand in proprietatea Organizatorului.

7.4. Participantul care a fost extras castigator al unui Premiu va fi contactat de catre Agentie prin apel telefonic la numarul de telefon utilizat la crearea contului pe site-ul Campaniei www.chipitapromo.ro ., in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 2 (doua) zile lucratoare de la data extragerii castigatorului (9 ianuarie 2019). Daca primul castigator al Premiului extras nu raspunde in termen de 48 (patruzecisiopt) de ore incercarilor Agentiei de a-l contacta, atunci va fi contactata prima rezerva extrasa. Daca prima rezerva nu raspunde in termen de 48 (patruzecisiopt) de ore incercarilor Agentiei de a o contacta, atunci a doua rezerva extrasa va fi contactata. Daca nici cea de-a doua rezerva nu raspunde incercarilor Agentiei de a o contacta in termen de 48 (patruzecisiopt) de ore, aceasta va fi invalidata, iar Premiul respectiv va ramane in proprietatea Organizatorului, urmand a nu mai fi acordat.

7.5. Ulterior desemnarii castigatorului Campaniei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

7.6. Pentru ca persoana extrasa sa poata intra in posesia Premiului acordat in cadrul Campaniei, aceasta este obligata sa trimita copie de pe factura fiscala inscrisa in baza caruia participantul a fost desemnat castigator al Campaniei, si care justifica achizitia conform mecanismului detaliat in prezentul Regulament si copie a actului de identitate pe adresa de e-mail agreata cu Agentia, in termen de 48 (patruzecisiopt) de ore de la contactarea telefonica. Transmiterea partiala a documentelor solicitate atrage imposibilitatea validarii castigatorului. Castigatorul va fi validat in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii documentelor. In cazul in care castigatorul nu poate fi validat din motive independente de vointa Organizatorului (e.g. castigatorul nu indeplineste conditia de varsta pentru participarea la Campanie), va fi contactata prima rezerva. In cazul in care nici prima rezerva nu poate fi validata din motive independente de vointa Organizatorului, va fi contactata a doua rezerva. In cazul in care nici a doua rezerva nu poate fi validata, Premiul va ramane in proprietatea Organizatorului, urmand a nu mai fi acordat. Predarea premiilor catre castigatori va fi efectuata pe cheltuiala Organizatorului, in termen de 20 zile de la validare.

7.7 Lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul concursului www.chipitapromo.ro

7.8 Acelasi participant poate sa castige in cadrul campaniei un singur premiu.

Art. 8 – Acordarea Premiului

Premiul oferit si descris la art. 6, de mai sus, se va acorda dupa cum urmeaza.

8.1. Premiile acordate in cadrul Campaniei se vor acorda in urma unei extrageri (www.random.org), care va avea loc la data de 9 ianuarie 2019, conform art. 7, de mai sus.

In momentul in care un posibil castigator al Premiului acordat in cadrul Campaniei nu poate justifica achizitia a celor 2 Produse Participante la Campanie, in perioada desfasurarii Campaniei, atunci acesta va fi declarat invalidat.

8.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (i.e. costul de achizitionare a Produselor Participante la Campanie).

8.3. Organizatorul nu va suporta alte cheltuieli personale ale castigatorilor si orice alte cheltuieli care nu sunt prevazute in Regulament ca fiind suportate de Organizator, acestea cazand in sarcina exclusiva a castigatorilor. Organizatorul nu va purta nici un fel de raspundere cu privire la standardele de calitate ale produselor oferite drept premii, in limitele legii. Castigatorul nu poate solicita modificarea parametrilor Premiului acordat in cadrul Campaniei. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei. Premiile neacordate vor ramane in proprietatea Organizatorului.

8.4. Premiile vor fi transmise participantilor cu firma de curierat cu confirmare de primire si costul de trimitere va fi suportat de Agentie.

 

Art. 9 –  Taxe si impozite

9.1.Agentia va plati contributiile fiscale aferente premiilor conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, daca este cazul. Daca este cazul, orice alte taxe sunt in sarcina participantilor.

 

Art 10 – Limitarea raspunderii

10.1. Organizatorul este indreptatit sa intreprinda toate masurile necesare inlaturarii oricaror prejudicii, in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

10.2. Organizatorul Campaniei nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu avand ca obiect dreptul de proprietate asupra facturilor in baza carora se acorda premiile, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, retinand in acelasi timp ca participarea la Campanie nu presupune niciun cost suplimentar celui aferent achizitionarii Produselor Participante la Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

10.3. Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea Campaniei vor putea fi inregistrate de catre participanti pana la data de 15 ianuarie 2019, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. Orice contestatie va fi trimisa la adresa Agentiei Brandfest Advertising din Aleea Mirea Mioara Luiza Nr.1 Bl. N22 Sc.2 Et.1 Ap.21 Sector 4.

10.4. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

 

Art. 11 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, Agentia si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în special ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018 și ale Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR.

11.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate  de regulile descrise în acest Regulament.

11.3. Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrari in conformitate cu Regulamentul oficial al Campaniei, sunt urmatoarele: nume si prenume, adresa de mail, număr de telefon iar, în plus, pentru câștigători, adresa de e-mail, semnătura, adresa.

11.4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract în conformitate cu art. 6 (1) (b) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 1. a) organizarea și desfășurarea Campaniei , inclusiv deliberarea, validarea, acordarea premiilor căștigătorilor şi anunțarea câștigătorilor, soluţionarea cererilor/plângerilor participanţilor în legătură cu derularea Campaniei (contract – prin acceptarea Regulamentului şi înscrierea în Campanie);
 2. b) soluționarea altor plângeri formulate de persoanele care se consideră vătămate, apărarea drepturilor Organizatorului în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);
 3. d) în scopul respectării prevederilor legislației financiar – contabile, fiscale, în domeniul comercializării produselor şi serviciilor de piaţă (de ex., publicare numelui câştigătorilor), activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație, soluţionarea cererilor persoanelor vizate privind exercitarea drepturilor de care beneficiază potrivit legislaţiei aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care Participanţii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Furnizarea datelor cu caracter personal menționate la art. 11.3. de mai sus este necesară în vederea participării la Campanie. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres în prezentul Regulament, Participanții prezentei Campanii își exprimă acordul expres și neechivoc de a participa la Campanie și înțeleg că în acest scop datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, exclusiv prin intermediul Agenției, și vor intra în baza de date a Agentiei în vedere organizării Campaniei, deliberării, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiului. Refuzul furnizării acestor date cu caracter personal atrage imposibilitatea de a se înscrie și participa la Campanie.

11.5. Organizatorul  poate dezvălui datele  cu caracter personal către:

 • partenerii sai, acționând în sensul atribuit de GDPR fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite (cum ar fi Agenția), notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei);
 • furnizori de servicii de curierat
 • autorități publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

11.6 Datele cu caracter personal colectate vor fi stocate atât pe perioada desfășurării Campaniei de catre Agentie, cât și ulterior încheierii acesteia, pana pe data de 31 martie 2019. In aceasta data, datele cu caracter personal colectate pentru aceasta promotie vor fi sterse definitiv.

11.7. Conform legii, Participanţii beneficiază de o serie de drepturi, în calitate de persoane vizateconform GDPR:

 1. a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează sau nu datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrăriisau dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, orice informaţii disponibile privind sursa datelor atunci când acestea nu sunt colectate de la persoana vizată, existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, iar în caz afirmativ, informaţii privind logica utilizată, importanţa şi consecinţele prelucrării pentru persoanele vizate.

Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

 1. b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 2. c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

 • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
 1. d) Retragerea consimțământului: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimţământului va produce efecte doar pentru viitor şi nu va afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.
 2. e) Dreptul de opoziție: Persoanele vizate se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.
 3. f) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:
 • în cazul în care contesta exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îii permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;
 • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;
 • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
 1. g) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat (spre exemplu în format CSV).  Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate să transmita datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
 2. h) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 3. i) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile (inclusiv la adresa de e-mail plangere@dataprotection.ro):

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal         B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

 

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) – h) de mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizând următoarele date de contact:

Email: office@brandfest.ro sau rooffice@chipita.com

Art. 13 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

Art. 14 – Alte Clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor participantilor.

14.2. Premiile neacordate vor ramane in proprietatea Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Cipita Romania

prin

Brandfest Advertising SRL ,

Gelia Moldovan

Imputernicit